Skip to content Skip to footer

Formularz zgłoszenia wierzytelności

Zgłaszając wierzytelność zawsze konieczne jest stosowanie się do przepisów Prawa upadłościowego. Zawiera ono między innymi wytyczne, mówiące jakie informacje powinny się znaleźć w zgłoszeniu czy kto i gdzie powinien złożyć taki dokument.

Kto i gdzie zgłasza swoją wierzytelność?

Zgłoszenie swojej wierzytelności leży po stronie wierzyciela, który zamierza wziąć udział w postępowaniu upadłościowym. Co do zasady obowiązek zgłoszenia nie obowiązuje w przypadkach, gdy następuje zgłoszenie z urzędu (należności ze stosunku pracy oraz gdy wierzyciel jest zabezpieczony rzeczowo na majątku dłużnika), jednak nawet wtedy, na wszelki wypadek warto dokonać także zgłoszenia osobowego.

Zgłoszenie wierzytelności jest wnoszone do syndyka, którego wyznaczono w danym postępowaniu. Skąd wiadomo, kto został syndykiem? Ta informacja jest ogłaszana w Krajowym Rejestrze Zadłużonych wraz z adresem na jaki należy zgłosić wierzytelność.

Czy istnieje specjalny formularz zgłoszenia wierzytelność?

Przepisy nie stanowią o konieczności zgłaszania wierzytelności na specjalnym formularzu, jednak Minister Sprawiedliwości określa taki wzór. Korzystanie z gotowego formularza jest wygodne, ponieważ pokazuje krok po kroku jakie dane powinny być zawarte w zgłoszeniu.

Zgłoszenie wierzytelności – co jest zawarte w formularzu?

Poprawnie wypełnione Zgłoszenie wierzytelności zawiera następujące punkty:

1. Dane osoby fizycznej lub firmy;
2. Określenie wierzytelności;3. Dowody potwierdzające powstanie wierzytelności;
4. Kategorię wierzytelności (opisane w art.342 Prawa upadłościowego);
5. Zastaw, hipoteka lub inne zabezpieczenia związane z wierzytelnością;
6. Przedmiot zabezpieczenia (gdy upadły nie jest dłużnikiem osobistym);
7. Stan sprawy (gdy toczy się postępowanie administracyjne czy sądowe w sprawie wierzytelności);
8. Rodzaj i ilość posiadanych akcji (gdy wierzyciel jest wspólnikiem lub akcjonariuszem spółki będącej upadłym);
9. Numer rachunku bankowego wierzyciela.

Zawartość formularza jest sporządzana przez Ministerstwo Sprawiedliwości, dlatego najwygodniejszym rozwiązaniem jest wypełnienie formularza, zamiast składania osobnego pisma. Struktura dokumentu pokazuje, jakie informacje są istotne i które wymagają dodatkowych załączników.

Leave a comment